Giá như anh, chẳng thuộc về ai Thì tình cảm đôi ta đâu là sai Giá như mình, gặp nhau khi trước thì em đã đến trước một bước… Ghét con tim em đã thu

Tìm kiếm:

gia nhu anh chang thuoc ve ai, gia nhu em chang thuoc ve ai thi tinh cam doi ta dau la sai, gia như anh chang thuoc ve ai thi tinh cam doi ta dau la sai, gia nhu anh chua thuoc ve ai, get con tim a chang thuoc ve e, gia nhu em chang thuoc ve ai thi tinh cam doi ta dau la sai gia nhu minh gap nhau khi, gia nhu em chang thuot ve ai thi tinh cam doi ta dau la sai, nêu a chăng thuôc vê ai thi tinh cam đôi ta đâu la sai, neu nhu anh chang thuoc ve ai, neu nhu anh khong laa cua ai thi tinh yeu doi ta chac dau da sai

Thông tin video Giá như anh, chẳng thuộc về ai Thì tình cảm đôi ta đâu là sai Giá như mình, gặp nhau khi trước thì em đã đến trước một bước… Ghét con tim em đã thu

Nguồn: Youtube,
Cập nhật: 2013/09/14 12:00:04 am

Bình luận

Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow